Jednání se zájemcem o službu

Zájemce může získat základní informace o naší službě osobně, telefonicky, písemně nebo prostřednictvím webových stránek. V případě osobní schůzky je zájemci nabídnuta i možnost zhlédnutí prostor služby. Zájemci je poskytnuto tolik informací a takovým způsobem, aby se mohl rozhodnout, zda služba odpovídá jeho potřebám.

V případě zájmu o poskytování našich služeb, je zájemci předána žádost o poskytování služby spolu s formulářem Posudek lékaře o zdravotním stavu zájemce o sociální službu k ověření cílové skupiny. Po doručení řádně vyplněné žádosti a posudku lékaře je sociální pracovník vyhodnotí. Pokud zájemce spadá do cílové skupiny, je žádost zaevidovaná do Evidence žádostí o službu v DS. Následně provede sociální pracovník se zájemcem sociální šetření v termínu, který si s ním nebo jeho zástupcem předem stanoví (termín sociálního šetření se odvíjí od volné kapacity a požadovaného termínu nástupu).

Pokud je zájemce odmítnut, je o tom vyrozuměn a je mu podána informace o jiném vhodnějším druhu sociální služby, na kterou se může obrátit.  

Smlouva

V případě volné kapacity služby vybere sociální pracovník z Evidence žádostí dle stanovených kritérií jednoho zájemce, se kterým provede jednání cílené k uzavření smlouvy. Pokud se zájemce s poskytovatelem služby dohodne, dojde k písemnému uzavření smlouvy podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění. Ve smlouvě je definován rozsah služeb, výše úhrad, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem, výpovědní důvody a lhůty, doba platnosti smlouvy, popřípadě jiná individuální ujednání.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu: pro poskytovatele a zákonného zástupce klienta. V případě potřeby poskytovatel vyhotoví pro klienta zjednodušenou verzi Smlouvy.


Individuální plánování

Služba a naplňování potřeb klienta probíhá na základě sestaveného Plánu péče a Individuálního plánu. Každému klientovi je určen klíčový pracovník, který s ním je v nejužším kontaktu, společně plánují průběh poskytování sociální služby. Je průvodcem sociální službou i důvěrníkem. Klient má právo vyjádřit svůj nesouhlas s volbou klíčového pracovníka a má možnost samostatného výběru klíčového pracovníka.

Součástí individuálního plánování je práce s riziky a možností, jak rizikům předcházet.