Vyjednávání se zájemcem

Vyjednávání se zájemcem, smlouva, individuální plánování

Zájemce získá informace telefonicky, písemně, e-mailem, prostřednictvím webových stránek nebo ústně. Na osobní návštěvě (schůzka s vedoucím služby a sociálním pracovníkem) má zájemce možnost shlédnout službu osobně, je-li schůzka sjednána v prostorách služby. Dále je seznámen s běžným režimem dne uživatelů a se základními pravidly služby. Pracovník mu poskytne a dojedná zbylé upřesněné informace o službě způsobem, aby se zájemce mohl rozhodnout, zda by chtěl/nechtěl využít službu. Pracovník předá zájemci informace k písemné žádosti o poskytnutí sociální služby denního stacionáře. Po jejím vyplnění a doručení je zájemce evidovaný v seznamu žadatelů.

Pokud je odmítnut, je o tom vyrozuměn, vč. podání informace o jiném druhu sociální služby, na kterou se může obrátit. Před nástupem zájemce do služby proběhne druhé sociální šetření, v rámci kterého, se zjišťuje očekávání od služby, rozsah požadované podpory a další individuální potřeby, které budou naplňované v rámci poskytované služby.

Smlouva

V případě volné kapacity dojde k písemnému uzavření smlouvy mezi žadatelem, popřípadě jeho opatrovníkem a poskytovatelem služby podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění. Ve smlouvě je definován rozsah služeb, výše úhrad, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem, výpovědní důvody a lhůty, doba platnosti smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve 2(3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení si ponechává uživatel, druhé opatrovník a třetí je pro poskytovatele.

Individuální plánování

Služba a naplňování potřeb klienta probíhá na základě sestaveného Individuálního plánu. Každému klientovi je určen klíčový pracovník, který s ním je v nejužším kontaktu, společně plánují průběh poskytování sociální služby. Je průvodcem sociální službou i důvěrníkem. Klient má právo vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas s volbou klíčového pracovníka, případně má možnost samostatného výběru klíčového pracovníka.

Součástí individuálního plánování je práce s riziky a možností, jak rizikům předcházet.