Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracovávání, shromažďování a uchovávání osobní údajů a zvláštní kategorie osobních údajů (dříve nazývané jako citlivé údaje) se Správce řídí:

 • Nařízením Evropské Unie č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Obecné nařízení GDPR"),
 • zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících platných právních předpisů.

Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme dle těchto zásad:

 • zásada zákonitosti, korektnosti a transparentnosti - ve vztahu k subjektu údajů jsou zpracovávány korektně, dle platné legislativy a průhledně,
 • zásada účelového omezení - osobní údaje jsou zpracovávány a shromažďovány pro jasný účel,
 • zásada minimalizace údajů - zpracováváme pouze přiměřené a nezbytně nutné osobní údaje,
 • zásada přesnosti - zpracováváme přesné a v případě potřeby aktualizované osobní údaje,
 • zásada omezení uložení - osobní údaje subjektů údajů nejsou uloženy po dobu delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány,
 • zásada integrity a důvěrnosti - osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením,
 • zásada odpovědnosti - vnímáme odpovědnost za dodržování všech výše uvedených zásad a schopnosti jejich dodržování doložit.

Zákonnost zpracování osobních údajů a zvláštních kategorie osobních údajů

Osobní údaje: zpracovávání probíhá v souladu s odst. 1 b), c) čl. 6 nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a odst. a) § 5 zákona č. 110/2019 Sb.

Zvláštní kategorie osobních údajů:

 • zpracovávání osobních údajů uživatelů služby probíhá v souladu s odst. 2 h) čl. 9 nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
 • zpracovávání osobních údajů zaměstnanců probíhá v souladu s odst. 2 b) čl. 9 nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Účel a doba zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů uživatelů služby je poskytování služby sociální péče domov pro seniory. Uvedené údaje se zpracovávají po celou dobu poskytování sociální služby domov pro seniory, tj. do doby, dokud nepomine Účel zpracování, poté jsou archivovány a skartovány dle Skartačního a archivačního řádu organizace.

Účelem zpracování osobních údajů zaměstnanců je plnění pracovně právního vztahu mezi správcem a zaměstnancem. Uvedené údaje se zpracovávají po celou dobu trvání pracovního poměru u správce, tj. do doby, dokud nepomine Účel zpracování, poté jsou archivovány a skartovány dle Skartačního a archivačního řádu organizace.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Zpracovávají se osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném k zajištění poskytování sociální služby. Jedná se o tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • rodné číslo
 • bydliště
 • informace o zdravotním stavu (zajištění nutné ošetřovatelské a zdravotní péče)
 • informace o přiznaném příspěvku na péči
 • informace o příjmu (v případě snížené úhrady za službu)
 • informace nezbytně nutné pro poskytování sjednané služby dle individuálních požadavků Uživatele (např. informace o individuálních potřebách, nepříznivé sociální situaci)

Práva subjektu údajů

 • právo na přístup k osobním údajům - subjekt údajů má právo přístupu k osobním údajům, které jsou o něm vedeny, má právo poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů (pokud subjekt údajů požádá o kopii elektronickou formou, je mu zaslána kopie také touto formou)
 • právo na opravu - subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají; nebo své údaje doplnil
 • právo na výmaz - subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • právo na omezené zpracování - subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech: subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • právo na oznámení o všech opravách, výmazu či omezeného zpracování osobních údajů subjektu údajů
 • právo na přenositelnost údajů - subjektů údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a vyjádřit svůj názor Správci
 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, https://www.uoou.cz/

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky

Adresa: Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava 

Statutární orgán - provinční představená: s. Klára, Mgr. Lýdie Obrusníková