O nás

Posláním služby je nabídnout lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního stavu, možnost trávit svůj čas ve službě činnostmi, které si sami vyberou, zajistit jejich fyzickou a psychickou pohodu, a být tak nápomocný, aby co nejdéle setrvali ve svém přirozeném prostředí.

Cílem služby je rozvíjení, posilování a upevňování schopností a dovedností těchto osob v návaznosti na uspokojování jejich zájmů a potřeb s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti, které jim umožní prožít hodnotný a důstojný život.

Zásady při poskytovaní služby:

 • individuální přístup - poskytování služby tak, aby pružně reagovala na potřeby jednotlivce
 • lidská důstojnost - přístup a vytváření podmínek a prostředí
 • lidská práva - respektování práv každého jedince v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení práva druhých osob
 • možnost volby a sebeurčení - umožnit rozvíjení samostatného rozhodování uživatelů
  o dění kolem nich

Cílovou skupinu tvoří dospělí lidé ve věku od 18 do 64 let s mentálním a kombinovaným postižením, včetně osob s poruchami autistického spektra. Lidé, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního stavu a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Bližší specifikace

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením (pouze v kombinaci s mentálním postižením)
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením (pouze v kombinaci s mentálním postižením)

Denní kapacita služby je 15 klientů.

Druh sociální služby: poskytovatel se zavazuje poskytovat ambulantní službu Denního stacionáře dle § 46 zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Službu neposkytujeme těmto osobám:

 • osoba nespadá do cílové skupiny
 • osoba s nepřizpůsobivým a konfliktním jednáním, jejíž chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu
 • osoba s duševní poruchou a poruchou chování způsobenou užíváním psychoaktivních látek
 • osoba se schizofrenií, poruchou schizotypální a poruchou s bludy
 • osoba vyžaduje nepřetržitou péči (asistenci)
 • osoba je závislá na alkoholu či jiné návykové látce
 • osoba jejíž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou zdravotní péči v době využívání služeb denního stacionáře

Místo a doba poskytování sociální služby

Sociální služba denního stacionáře je poskytována na adrese Rooseveltova 886/47, Opava-Předměstí, 746 01 Opava ve všední dny od pondělí do pátku v době od 7.30 do 15.00 hodin, kromě svátků.

Prostředí a podmínky

Sociální služba je poskytována v zrekonstruovaných prostorách budovy Marianum na adrese Rooseveltova 886/47 v 1. a 2. nadzemním patře. Stání pro vozidla je zajištěno 2 parkovacími místy pro handicapované u hlavního vchodu a dále na nádvoří organizace. Přístup do budovy je umožněný i lidem pohybujících se na vozíku ze strany vjezdu nádvoří suterénem a do prostor služby dále pak výtahem. V 1. nadzemním podlaží se nachází šatna pro klienty a personál, 1 aktivizační místnost, denní místnost a terapeutická místnost pro klienty, pracovna a zázemí pro personál, jídelna s vybaveným kuchyňským koutem, 3 toalety a sprchový kout. Ve stejném patře se dále nachází jídelna s možností zajištění stravování. Ve 2. nadzemním podlaží je pracovna vedoucího služby a sociálního pracovníka, velká společenská místnost s vybaveným kuchyňským koutem, pracovna pro klienty a hygienické zařízení se 3 toaletami a sprchovým koutem. Přístup do všech místností uvnitř služby je bezbariérový. 

Rozsah poskytování sociální služby

Poskytovatel poskytuje od data účinnosti této smlouvy uživateli v souladu s § 46 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, a § 12 vyhlášky č. 505/2006Sb. v platném znění následující základní činnosti a úkony:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Poskytovatel sjednává s klientem rozsah poskytování péče, s ohledem na jeho cíle, možnosti, schopnosti a přání Uživatele.

Poskytování stravování

Poskytovatel se zavazuje zajistit Uživateli stravování:

 • Oběd
 • Dopolední svačina

(dále příloha Ceník sociální služby)

Fakultativní služby

Poskytovatel poskytuje nad rámec zákonného rozsahu sociálních služeb, služby fakultativní: doprava osobním autem - svoz, odvoz, zajištění výletů apod. Tato fakultativní služba je uvedena ve Smlouvě a její rozsah si určuje klient na základě domluvy s poskytovatelem. Není povoleno přepravovat osoby, které nemají uzavřenou Smlouvu o poskytování služeb v denním stacionáři.

(dále příloha Ceník sociální služby)

Základní sociální poradenství: poskytovatel poskytuje základní sociální poradenství zdarma.