O nás

Posláním služby je poskytovat ambulantní sociální službu lidem ve věku od 18 do 64 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního stavu a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. Vytvářet minimálně omezující prostředí, podporovat jejich soběstačnost, psychickou pohodu a umožňovat rozvoj sociálních kontaktů a sociálních dovedností.

Cílem služby je zkvalitnění života uživatele rozvíjením jeho schopností a dovedností s možností začlenění do běžného života, které mu umožní co nejdéle setrvat v jeho přirozeném prostředí.

Zásady při poskytovaní služby:

 • individuální přístup - poskytování služby tak, aby pružně reagovala na potřeby jedince
 • lidská důstojnost - přístup a vytváření podmínek a prostředí
 • lidská práva - respektování práv každého jedince v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení práva druhých osob
 • možnost volby a sebeurčení - umožnit rozvíjení samostatného rozhodování uživatelů 
  o dění kolem nich

Cílovou skupinu tvoří dospělí lidé ve věku od 18 do 64 let se zdravotním postižením, vč. osob s poruchami autistického spektra. Lidé, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního stavu a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením

Denní kapacita služby je 10 uživatelů.

Druh sociální služby: poskytovatel se zavazuje poskytovat ambulantní službu Denního stacionáře dle § 46 zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Službu neposkytujeme těmto osobám:

 • osoba nespadá do cílové skupiny
 • osoba vyžaduje nepřetržitou péči (asistenci)
 • osoba je závislá na alkoholu či jiné návykové látce
 • osoba jejíž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou zdravotní péči v době využívání služeb denního stacionáře 

Místo a doba poskytování sociální služby

Sociální služba denního stacionáře je poskytována na adrese Rooseveltova 886/47, Opava-Předměstí, 746 01 Opava ve všední dny od pondělí do pátku v době od 8.00 do 14.00 hodin, kromě svátků.

Prostředí a podmínky

Sociální služba je poskytována v zrekonstruovaných v přízemních prostorách budovy Marianum. Přístup do budovy je bezbariérový, stání pro vozidla je zajištěno 2 parkovacími místy pro handicapované, popřípadě s možností parkování přilehlého nádvoří. Služba je poskytována ve dvou pracovnách, relaxační místností, vybavené kuchyni s jídelnou, místností na cvičení a šatnou. Nedílnou součást tvoří 2 místnosti pro pracovníky služby. Sociální zázemí tvoří 2 toalety, z níž jedna je zcela bezbariérová a samostatná místnost se sprchovým koutem.

Rozsah poskytování sociální služby

Poskytovatel poskytuje od data účinnosti této smlouvy uživateli v souladu s § 51 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, a § 17 vyhlášky č. 505/2006Sb. v platném znění následující základní činnosti a úkony:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Poskytovatel sjednává s Uživatelem rozsah poskytování péče, s ohledem na jeho cíle, možnosti, schopnosti a přání Uživatele.

Poskytování stravování

Poskytovatel se zavazuje zajistit Uživateli stravování:

 • Oběd
 • Dopolední svačina

(dále příloha Ceník sociální služby)

Fakultativní služby

Poskytovatel poskytuje nad rámec zákonného rozsahu sociálních služeb, služby fakultativní: doprava osobním autem - svoz, odvoz, zajištění výletů apod. Tato fakultativní služba je uvedena ve Smlouvě a její rozsah si určuje Uživatel na základě domluvy s Poskytovatelem. Není povoleno přepravovat osoby, které nemají uzavřenou Smlouvu o poskytování služeb v denním stacionáři.

(dále příloha Ceník sociální služby)

Základní sociální poradenství: poskytovatel poskytuje základní sociální poradenství zdarma.