Stížnosti

Klienti si mohou stěžovat na kvalitu a způsob poskytování služby, aniž by byli jakýmkoli způsobem ohroženi, atakováni ze strany zaměstnanců či jinak postihováni např. nepříjemným chováním ze strany pracovníků, ironickými poznámkami, nerespektováním individuálních potřeb při dalším poskytování služby apod. Stížnost může podat i zaměstnanec služby nebo jakýkoliv občan, který nebude spokojen s kvalitou a se způsoby poskytování služby.

Forma podání stížnosti může být ústní, písemná nebo anonymní. K tomuto účelu slouží schránka na podněty, připomínky, pochvaly a stížnosti, která je umístěna v přízemí před vstupem do šatny klientů. Po přijetí je stížnost evidována pod pořadovým číslem. Osobou, která je oprávněná k vyřízení stížnosti, je vedoucí služby, popřípadě jím pověřený pracovník. Zásadou při vyřizování stížnosti je, že stížnost není svěřena k vyřízení pracovníkovi, proti kterému stížnost směřuje. V případě stížnosti na vedoucího služby, stížnost vyřizuje jemu nadřízený pracovník. Pro objektivní vyřízení stížnosti musí být při jejím šetření slyšen stěžovatel, stejně jako osoba, proti které stížnost směřuje. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu. Lhůta k vyřízení je do 30 dnů od jejího podání a zaevidování. Pokud je pro relevantní a objektivní šetření potřebná delší časová lhůta, je stěžovatel před uplynutím lhůty vyrozuměn o prodloužení lhůty s patřičným odůvodněním. Vyřízení stížnosti je vždy písemné. Vyřízení anonymní stížnosti bude sděleno ústně, a to všem klientům služby, a bude také vyvěšeno na nástěnce. Každý stěžovatel je informován o možnostech se odvolat. Při nespokojenosti se způsobem řešení stížnosti, je stěžovatel informován o možnosti obrátit se na nadřízený orgán nebo další instituce sledující dodržování lidských práv. Vyřízené stížnosti jsou zakládány ve složce STÍŽNOSTI u vedoucího služby a sociálního pracovníka.