Stížnosti

Klienti si mohou stěžovat na kvalitu a způsob poskytování služby, aniž by byli jakýmkoli způsobem ohroženi, atakováni ze strany zaměstnanců či jinak postihováni např. nepříjemným chováním ze strany pracovníků, ironickými poznámkami, nerespektováním individuálních potřeb při dalším poskytování služby apod. Stížnost může podat i zaměstnanec služby nebo jakýkoliv občan, který nebude spokojen s kvalitou a se způsoby poskytování služby. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti je možné se odvolat. Forma stížnosti může být ústní, písemná nebo anonymní prostřednictvím Schránky na stížnosti nebo anonymním dopisem. Po přijetí je stížnost evidována pod pořadovým číslem. Vyřízení stížností probíhá v součinnosti vedoucí služby a sociální pracovnice. Vyřízením stížnosti nesmí být pověřen pracovník, proti kterému stížnost směřuje nebo pracovník jemu podřízený. Vyřízení stížnosti je vždy písemné. Vyřízení anonymní stížnosti bude sděleno ústně na nejbližším setkání klientů a bude také vyvěšeno na nástěnce. Vyžaduje-li to správné vyřízení stížnosti, musí být při jejím šetření slyšen stěžovatel, stejně jako osoba, proti které stížnost směřuje. Stížnost písemná je vždy evidována pod pořadovým číslem. Stížnosti jsou evidovány ve složce STÍŽNOSTI u vedoucí služby. Prošetřování stížností je prováděno bez průtahů, nejpozději do 14 dnů od přijetí stížnosti. Odpověď musí být v co nejkratší možné době od podání stížnosti. Pokud je pro relevantní šetření potřebná delší časová lhůta, je stěžovatel před uplynutím lhůty vyrozuměn o prodloužení lhůty s patřičným odůvodněním. Při nespokojenosti se způsobem řešení stížnosti, jsou klienti informováni o možnosti obrátit se na nadřízený orgán nebo další instituce sledující dodržování lidských práv.