Stížnosti

Zásady pro podávání stížností

Klienti si mohou stěžovat na kvalitu a způsob poskytování služby, aniž by byli jakýmkoli způsobem ohroženi, atakování ze strany zaměstnanců či jinak postihování např. nepříjemným chováním ze strany pracovníků, ironickými poznámkami, nerespektováním individuálních potřeb při dalším poskytování služby apod. 

Stížnost může podat i zaměstnanec služby nebo jakýkoliv občan, který nebude spokojen s kvalitou a se způsoby poskytování služby. 

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti je možné se odvolat. 

Forma stížnosti může být ústní, písemná nebo anonymní prostřednictvím Schránky na stížnosti nebo anonymním dopisem. 

Přijatá stížnost je evidována pod pořadovým číslem. Stížnosti jsou evidovány u vedoucího služby.

Vyřízení stížností probíhá v součinnosti vedoucí služby a sociální pracovnice. 

Vyřízením stížnosti nesmí být pověřen pracovník, proti kterému stížnost směřuje nebo pracovník jemu podřízený. Vyřízení stížnosti je vždy písemné. 

Vyřízení anonymní stížnosti bude sděleno ústně na nejbližším setkání klientů a bude také vyvěšeno na nástěnce. 

Vyžaduje-li to správné vyřízení stížnosti, musí být při jejím šetření slyšen stěžovatel, stejně jako osoba, proti které stížnost směřuje. 

Stížnosti řešíme okamžitě, nejdelší doba pro odpověď a vyřešení stížnosti je 30 dní. Odpověď musí být v co nejkratší možné době od podání stížnosti. Pokud je pro relevantní šetření potřebná delší časová lhůta, je stěžovatel před uplynutím lhůty vyrozuměn o prodloužení lhůty s patřičným odůvodněním. 

Při nespokojenosti se způsobem řešení stížnosti, jsou klienti informováni o možnosti obrátit se na nadřízený orgán nebo další instituce sledující dodržování lidských práv.

Stížnosti můžete podávat u vedoucího služby Domov pro seniory - Domov sv. Zdislavy, sociální pracovnice, nebo vedoucí přímé péče. Pokud stížnost nebude vyřešena k Vaší spokojenosti, můžete se dále obrátit na:

  • statutárního zástupce Domova pro seniory - Domov sv. Zdislavy, provinční představená: s. M. Klára, FDC - Mgr. Lýdie Obrusníková; mob.: 731 115 286
  • zřizovatele Domova pro seniory - Domov sv. Zdislavy, Českou provincii Kongregace Dcer Božské Lásky
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor sociálních věcí, 28 října 117, 702 18 Ostrava

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Oddělení inspekce sociálních služeb Morava a Slezsko
  • Statutární město Opava, odbor sociální věcí, Krnovská ulice 71 c, 746 01 Opava
  • Kancelář Veřejného ochránce práv - OMBUDSMAN, Údolní 39, 602 00 Brno