Ochrana osobních údajů

Poskytovatel zpracovává, shromažďuje a uchovává osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů (dříve nazývané jako citlivé údaje) klienta dle Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Obecné nařízení GDPR"), zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících platných právních předpisů, a to v rozsahu nezbytně nutném k zajištění poskytování sociální služby. Účelem zpracování těchto údajů je poskytování sociální služby denního stacionáře. Uvedené údaje se zpracovávají po celou dobu poskytování sociální služby denní stacionář, tj. do doby, dokud nepomine Účel zpracování.