Ceník služby DS Domovinka

Úhrady za poskytnutou sociální služby

Výše úhrady za poskytovanou službu dle § 12 vyhlášky 505/2006 Sb., odst. 1, písm. písm. a), b) a d) až g) a odst. 2, písm. a) je stanovena podle skutečně spotřebovaného času k zajištění úkonu potřebné míry podpory, přičemž částka nepřesáhne 120 Kč/ hod. (Nejedná se o částku za celodenní pobyt).

Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Úhrada za poskytovanou stravu

Výše úhrady za poskytovanou službu dle § 12 vyhlášky 505/2006 Sb., odst. 1, písm. c) a odst. 2, písm. b) se řídí cenami smluvního dodavatele:

  • oběd 66 Kč
  • dopolední svačina 15 Kč

Úhrada fakultativní služby

Výše úhrady za fakultativní služby činní svoz a odvoz z domova do denního stacionáře, výlety v ceně 7 Kč/km.