Ceník služby DS Domovinka

Úhrady za poskytnutou sociální služby

Výše úhrady za poskytovanou službu dle § 12 vyhlášky 505/2006 Sb., odst. 1, písm. písm. a), b) a d) až g) a odst. 2, písm. a) je stanovena podle skutečně spotřebovaného času k zajištění úkonu potřebné míry podpory, přičemž částka nepřesáhne 120,- Kč/ hod.

Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Úhrada za poskytovanou stravu

Výše úhrady za poskytovanou službu dle § 12 vyhlášky 505/2006 Sb., odst. 1, písm. c) a odst. 2, písm. b) se řídí cenami smluvního dodavatele:

  • oběd 63 Kč
  • dopolední svačina 15 Kč

Úhrada fakultativní služby

Výše úhrady za fakultativní služby je stanovena na základě vypočtených, nezbytných nákladů spojených s provozem služebního automobilu a to cenou 9 Kč/kmPokud služební automobil využívá více uživatelů souběžně, cena se rovnoměrně rozpočítá na každého uživatele rovným dílem.